עדכונים אחרוניםהרמת מסך בגין ביצוע עבירות מס (22.1.09)

שני, ינואר 10, 2011 @ 11:01 PM
noam

הרמת מסך בגין ביצוע עבירות מס (22.1.09)

בועז פינברג, עו"ד

ברון ושות' -  משרד עורכי דין

ביום 1.10.95 הורשעו מנהליה הפעילים של קבוצת ברנוביץ בשורה של עבירות מס, שעיקרן שימוש בחשבוניות פיקטיביות במליוני ₪. בעקבות הרשעתם, הוטלו עונשי מאסר וקנסות נכבדים, הן על החברה, והן על מנהלי החברה. ביום 07.12.08, כמעט 13 שנים לאחר מכן, ניתן פסק דינה של כב' השופטת דניה קרת (פש"ר 1588/98), בבקשתו של עו"ד אורי שנער, מפרק חב' ג.א.מ – בני אברהם ניהול פרויקטים בע"מ, לחייב את אותם מנהלים פעילים, שהורשעו בעבירות המס, לשאת באופן אישי בחובות המס (מע"מ ומס הכנסה), בסך כולל של 48,000,000 ₪. ביהמ"ש קבע, כי אכן יש מקום לחייב באופן אישי את מנהליה הפעילים של החברה, אשר הורשעו בביצוע העבירות האמורות וזאת במלוא חוב המע"מ של החברה (8 מליון ₪) ובמחצית מחוב מס ההכנסה (20 מליון ₪). במאמר קצר זה אבקש להתמקד בשאלה הכללית בדבר יכולתן של רשויות המס לחייב באופן אישי מנהלי חברה בחובות מס שנוצרו בעקבות ביצוע עבירות מס על ידי החברה שאינה מצויה בהליך של פירוק.

קרא עוד

ביהמ"ש המחוזי: מתנה בכסף שוללת פחת (30.10.08)

נעם שרעבי, עו"ד ורו"ח

ברון ושות' – משרד עורכי דין

בפס"ד עמ"ה 9037/05 צבאג אפרים נ' פקיד שומה ירו שלים הכיר ביהמ"ש המחוזי בירושלים בעובדה, שאביו של הנישום קנה עבורו ציוד לעסק וקיבל זאת כהסבר לגידול ההון שקבע פקיד השומה לאפרים צבאג (להלן: "אפרים") לאורך שנים. אולם, באותה נשימה, קבע ביהמ"ש (כב' הש' מ. מזרחי), כי היות ואפרים לא החזיר לאביו את הכסף, הרי שהפחת בגין אותו ציוד לא יוכר לו בניכוי.

ומעשה שהיה כך היה: אפרים ניהל עסק של מכבסה ברמות פולין בירו שלים. לאפרים יצאו שומות בגין גידול הון בלתי מוסבר. טענתו העיקרית של אפרים היתה, שגידול ההון מוסבר ע"י תמיכה מסיבית של אביו, אשר לצורך הקמת המכבסה, נרתם למאמץ וסייע לו כלכלית. הסיוע התבטא בכך, שהתשלום לספק הציוד נעשה בהמחאות בנקאיות שהוציא אביו של אפרים ושהועברו על ידו ישירות לספק הציוד למכבסה, חברת "כביס קל", מבלי שעברו דרך חשבונו. אין חולק, כי סכומים אלו לא הוחזרו לאב לעולם.

קרא עוד

למי שייך המוניטין? (26.3.09)

שני, ינואר 10, 2011 @ 11:01 PM
noam

למי שייך המוניטין? (26.3.09)

נעם שרעבי, עו"ד, רו"ח

ברון ושות' -  משרד עורכי דין

ביום 22.2.2009 ניתן פסק דין של השופט מ. אלטוביה בעמ"ה 1013/01 גוטמן משה נ' פ"ש ת"א 3 (להלן: "עניין לילך") אשר יוצג ע"י משרדו של הכותב. בפסה"ד נקבע:

"קשה שלא להתרשם מהנתון של גידול של פי שניים במכירות דלק בתחנה… אניח כי גידול זו נובע ולו בחלקו, מהמוניטין שצברה התחנה בזכות מפעילהּ".

בפסיקתו זו קבע בית המשפט כלל ולפיו למפעילי תחנת דלק, יכול להיווצר מוניטין.

גם אם בהסכם בין הצדדים לא כתובה המילה מוניטין, עדיין יש לבחון את המהות של ההסכם, ועל פיו להחליט האם היתה מכירה של מוניטין או לא. מוניטין של תחנות דלק פז שייכים למפעילי התחנה ולא לפז. (לתקציר פסק הדין ר' גליון מס פקס 487)

קרא עוד

הלוואות לבעלי שליטה – התחלת הסוף ? (29.1.09)

נעם שרעבי, עו"ד ורו"ח ; אלעד בנימיני, משפטן

ברון ושות' – משרד עורכי דין

נפל דבר בישראל. לראשונה, בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק, בניגוד לעמדת פקיד השומה, כי משיכות בעלי מניות בחברה, שהוחזרו לחברה, הינן למעשה משיכות משכורת וכי עצם לקיחת הלוואת בעלים בחברה, הינה עסקה מלאכותית בפני עצמה.

קרא עוד

מיסוי באזור לתושבים שאינם אזרחי ישראל (17.1.08)

נעם שרעבי, עו"ד, רו"ח

ברון ושות' – משרד עורכי דין

ביום 9.1.08 פורסם פס"ד עמ"ה 531/07 עומר צביח נגד פקיד שומה אוטונומיה. בפסק הדין, במסגרת בקשה מקדמית, דחתה כב' השופטת מרים מזרחי על הסף את הערעור על שומה שהוציא פ"ש אוטונומיה, מטעמים של העדר סמכות עני ינית. פסק הדין נותן סקירה מקיפה בדבר השתלשלות חוקי המס ב"אזור" ונותן, בדרך אגב, הצצה על סמכויותיו ודרך עבודתו של פ"ש אוטונומיה.

כב' השופטת מזרחי קובעת, כי חוקי המס החלים ב"אזור", קרי אזור יהודה ושומרון, הינם החוקים שהיו חלים באזור ביום 7.6.1967, כל עוד לא שונו על ידי המפקד הצבאי באזור. משכך, על הכנסות ב"אזור" חל חוק מס הכנסה מס' 25 לשנת 1964 (להלן: "חוק מס הכנסה הירדני או החוק"), ותחיקת הביטחון, כפי שחוקקה על ידי מפקד האזור.

קרא עוד

על צרות והצהרות הון (4.9.08)

שני, ינואר 10, 2011 @ 11:01 PM
noam

על צרות והצהרות הון (4.9.08)

נעם שרעבי, עו"ד ורו"ח

ברון ושות' – משרד עורכי דין

רבות נכתב על השאלה  האם יש לייחס הפרשי הון שנוצרו, לשנים הפתוחות בלבד או גם לשנים הסגורות, ועל ידי כך לא לחייב חלק מהגידול בהון, בטענה שהשנה התיישנה.

הדעה הרווחת כיום גורסת, כי בהיעדר ראיות אחרות, יש לייחס את הפרשי ההון לשנים הפתוחות בלבד ואין לייחס כל חלק לשנים הסגורות. הטעם העיקרי המונח ביסודה של דעה זו הוא הטעם של מיסוי אמת.

ואכן, מס הכנסה משתמש בכלי זה של השוואות ההון, תוך שהוא מייחס גידול הון לשנים הפתוחות בלבד, ללא קשר למועד היווצרות גידול ההון, וראה לעניין זה חוזר מ"ה 5/97.

קרא עוד

האם הקיץ הקץ על תכנוני מס (בירושלים)? (10.7.08)

נעם שרעבי, עו"ד ורו"ח

ברון ושות' – משרד עורכי דין

בפס"ד עמ"ה 8047/04 יהושע טוטנאור נ' פ"ש ירושלים 1 (ר' תקצור פסק הדין בגיליון 458), כב' השופטת מרים מזרחי מבימ"ש מחוזי ירושלים מקשה על תפקידם של מתכנני המס. כפי שעולה מפסיקתה של כב' השופטת מזרחי, כאשר נדרש לבחון האם עסקה היא עסקה מלאכותית, לפי מבחן הטעם המסחרי, יש לחפש טעם מסחרי בכל אחד ואחד ממרכיבי העסקה.

בענין טוטנאור שללה כב' השופטת מזרחי את מהותו של הסדר משפטי להעברת רכוש לדור שני, חלף צוואה (להלן: הסדר הרה-ארגון או ההסדר), שנבנה עבור המערער על-ידי עורכי-דין המתמחים בד יני מסים, וגם בוצע בפועל, בטענה כי ניתן היה להגיע לאותה התוצאה, על ידי עריכת עסקה אחרת, שתשיג את המטרה בדרך פשוטה יותר, אך עתירת מס.

קרא עוד

הוצאות בגין טיפול בילדים – נקודות למחשבה (10.4.08)

נעם שרעבי, עו"ד ורו"ח

ברון ושות' – משרד עורכי דין

בפס"ד עמ"ה 1213/04 ורד פרי נ' פ"ש גוש דן, התיר בית המשפט המחוזי בניכוי חלק מתשלומים ששילמה אם למעון יום ולמועדונית. אין ספק, כי מדובר בפסק דין תקדימי, לאור העובדה שמזה שנים, מנסות שדולות הנשים, באמצעות המחוקק, לגרום לכך שהוצאות שכאלו יוכרו על ידי המדינה וכפועל יוצא, שהמדינה "תשתתף" בהוצאות גידול הילדים, מתוך הנחה שהדבר יביא לידי עידוד נשים לצאת לעבודה. עוד יצוין, כי רשות המסים מיהרה להוציא הודעה לציבור (לצפיה בהודעה פתח/י הקישורית) ובה תגובתה לפסק דינו של כב' השופט אלטוביה מגן וכן הצהרה, כי רשות המסים תגיש ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין. תפקידו של המאמר הוא לא לתת את חוות דעת הכותב באשר לפסק הדין, אלא לנסות ולתת כמה נקודות למחשבה פרקטית, כיצד ניתן לפעול בעקבות פסק הדין:

קרא עוד

קונצ'רטו לשתי אזרחויות ותזמורת (24.1.08)

שני, ינואר 10, 2011 @ 11:01 PM
noam

קונצ'רטו לשתי אזרחויות ותזמורת (24.1.08)

בועז פינברג, עו"ד ; נעם שרעבי, עו"ד, רו"ח

ברון ושות' – משרד עורכי דין

נפתח בתיקון המאמר שפורסם בגיליון מס פקס מס' 438, בעקבות הערתו של מר ניר סרי, עו"ד, מפרקליטות מחוז ירושלים, לפיה, על ירושלים, כולל החלקים שמחוץ לקו הירוק, לא חל החוק הירדני.

לפני כשבועיים נתבשרנו על כך, ש מר דניאל בארנבוים, קיבל אזרחות כבוד מטעם הרשות הפלסט ינית (הרש"פ). בשל כך, מחזיק מר בארנבוים בלפחות שתי אזרחויות במקביל – ישר אלית ופלסט ינית. למרות שהמקרה הפרטיקולארי של מר בארנבוים עורר הדים עזים בישראל, הרי שבפועל, מר בארנבוים מצטרף לקבוצה לא קטנה של אנשים, אשר להם אזרחות כפולה – ישר אלית ופלסט ינית. המדובר בעיקר בערבים תושבי ישראל, אשר קיבלו אזרחות כפולה מכח "איחוד משפחות".

קרא עוד