מס הכנסה


למי שייך המוניטין?

26/03/2009

נעם שרעבי, עו"ד, רו"ח

ברון ושות' -  משרד עורכי דין

ביום 22.2.2009 ניתן פסק דין של השופט מ. אלטוביה בעמ"ה 1013/01 גוטמן משה נ' פ"ש ת"א 3 (להלן: "עניין לילך") אשר יוצג ע"י משרדו של הכותב. בפסה"ד נקבע:

"קשה שלא להתרשם מהנתון של גידול של פי שניים במכירות דלק בתחנה… אניח כי גידול זו נובע ולו בחלקו, מהמוניטין שצברה התחנה בזכות מפעילהּ".

למידע נוסף >

הלוואות לבעלי שליטה – התחלת הסוף?

29/01/2009

נעם שרעבי, עו"ד ורו"ח ; אלעד בנימיני, משפטן

ברון ושות' – משרד עורכי דין

נפל דבר בישראל. לראשונה, בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק, בניגוד לעמדת פקיד השומה, כי משיכות בעלי מניות בחברה, שהוחזרו לחברה, הינן למעשה משיכות משכורת וכי עצם לקיחת הלוואת בעלים בחברה, הינה עסקה מלאכותית בפני עצמה.

למידע נוסף >

הרמת מסך בגין ביצוע עבירות מס

22/01/2009

בועז פינברג, עו"ד

ברון ושות' - משרד עורכי דין

ביום 1.10.95 הורשעו מנהליה הפעילים של קבוצת ברנוביץ בשורה של עבירות מס, שעיקרן שימוש בחשבוניות פיקטיביות במליוני ₪. בעקבות הרשעתם, הוטלו עונשי מאסר וקנסות נכבדים, הן על החברה, והן על מנהלי החברה. ביום 07.12.08, כמעט 13 שנים לאחר מכן, ניתן פסק דינה של כב' השופטת דניה קרת (פש"ר 1588/98), בבקשתו של עו"ד אורי שנער, מפרק חב' ג.א.מ – בני אברהם ניהול פרויקטים בע"מ, לחייב את אותם מנהלים פעילים, שהורשעו בעבירות המס, לשאת באופן אישי בחובות המס (מע"מ ומס הכנסה), בסך כולל של 48,000,000 ₪. ביהמ"ש קבע, כי אכן יש מקום לחייב באופן אישי את מנהליה הפעילים של החברה, אשר הורשעו בביצוע העבירות האמורות וזאת במלוא חוב המע"מ של החברה (8 מליון ₪) ובמחצית מחוב מס ההכנסה (20 מליון ₪). במאמר קצר זה אבקש להתמקד בשאלה הכללית בדבר יכולתן של רשויות המס לחייב באופן אישי מנהלי חברה בחובות מס שנוצרו בעקבות ביצוע עבירות מס על ידי החברה שאינה מצויה בהליך של פירוק.

למידע נוסף >

ביהמ"ש המחוזי: מתנה בכסף שוללת פחת

30/10/2008

נעם שרעבי, עו"ד ורו"ח

ברון ושות' – משרד עורכי דין

בפס"ד עמ"ה 9037/05 צבאג אפרים נ' פקיד שומה ירו שלים הכיר ביהמ"ש המחוזי בירושלים בעובדה, שאביו של הנישום קנה עבורו ציוד לעסק וקיבל זאת כהסבר לגידול ההון שקבע פקיד השומה לאפרים צבאג (להלן: "אפרים") לאורך שנים. אולם, באותה נשימה, קבע ביהמ"ש (כב' הש' מ. מזרחי), כי היות ואפרים לא החזיר לאביו את הכסף, הרי שהפחת בגין אותו ציוד לא יוכר לו בניכוי.

למידע נוסף >

על צרות והצהרות הון

04/09/2008

נעם שרעבי, עו"ד ורו"ח

ברון ושות' – משרד עורכי דין

רבות נכתב על השאלה האם יש לייחס הפרשי הון שנוצרו, לשנים הפתוחות בלבד או גם לשנים הסגורות, ועל ידי כך לא לחייב חלק מהגידול בהון, בטענה שהשנה התיישנה.

למידע נוסף >

האם הקיץ הקץ על תכנוני מס (בירושלים)?

10/07/2008

נעם שרעבי, עו"ד ורו"ח

ברון ושות' – משרד עורכי דין

בפס"ד עמ"ה 8047/04 יהושע טוטנאור נ' פ"ש ירושלים 1 (ר' תקצור פסק הדין בגיליון 458), כב' השופטת מרים מזרחי מבימ"ש מחוזי ירושלים מקשה על תפקידם של מתכנני המס. כפי שעולה מפסיקתה של כב' השופטת מזרחי, כאשר נדרש לבחון האם עסקה היא עסקה מלאכותית, לפי מבחן הטעם המסחרי, יש לחפש טעם מסחרי בכל אחד ואחד ממרכיבי העסקה.

למידע נוסף >

קונצ'רטו לשתי אזרחויות ותזמורת

24/01/2008

בועז פינברג, עו"ד ; נעם שרעבי, עו"ד, רו"ח

ברון ושות' – משרד עורכי דין

נפתח בתיקון המאמר שפורסם בגיליון מס פקס מס' 438, בעקבות הערתו של מר ניר סרי, עו"ד, מפרקליטות מחוז ירושלים, לפיה, על ירושלים, כולל החלקים שמחוץ לקו הירוק, לא חל החוק הירדני.

למידע נוסף >

מיסוי באזור לתושבים שאינם אזרחי ישראל

17/01/2008

נעם שרעבי, עו"ד, רו"ח

ברון ושות' – משרד עורכי דין

ביום 9.1.08 פורסם פס"ד עמ"ה 531/07 עומר צביח נגד פקיד שומה אוטונומיה. בפסק הדין, במסגרת בקשה מקדמית, דחתה כב' השופטת מרים מזרחי על הסף את הערעור על שומה שהוציא פ"ש אוטונומיה, מטעמים של העדר סמכות עני ינית. פסק הדין נותן סקירה מקיפה בדבר השתלשלות חוקי המס ב"אזור" ונותן, בדרך אגב, הצצה על סמכויותיו ודרך עבודתו של פ"ש אוטונומיה.

למידע נוסף >